Obchodní podmínky

Společnost PRO HS, s. r. o se sídlem Křivá 1711, 46311 Liberec IČO: 047300283 (“JR HOCKEY,
potažmo PRO HS“), provozovatel webové stránky www.jrhockey.cz (www.jrhockey.cz ,
www.jrhockey.cz), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za
přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti
ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme
proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás
chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále
používáme.

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.
Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, doručovací
  adresu, bankovní spojení
 • Demografické údaje, zemi a upřednostňovaný jazyk.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem
  poskytnutých služeb

Dále shromažďujeme:

 • Údaje z komunikace mezi JR HOCKEY a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností PRO HS
 • V rámci logů hlavně IP adresu, údaje poskytnuté prohlížečem (rozlišení, verze, operační systém,otisk), jazyk
 • Jméno, příjmení, email, telefon a kamerové záznamy v případě uživatelského testování
 • Jméno, příjmení, email, telefon a firma při pořádání akcí

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat
  je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  o Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové
  stránky, mobilní aplikace. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy,
  případně a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů
  při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění
  těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinouformou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu komunikace s klientem, jak je popsán v tomto odstavci.
 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu,
  který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování
  a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Pořádání akcí. Údaje používáme na základě Vašeho souhlasu za účelem naplánování, zajištění a
  vyhodnocení akcí, které pořádáme.
 • Marketingové nabídky.
 • Obchodní sdělení
 • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
 • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který
  naleznete v každém emailu.
 • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické
  kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je
  výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací,
  které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů,
  oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje
  poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních,
  navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo
  právní účinky.
 • Jste-li členem, zpracováváme údaje k tomuto účelu z důvodu plnění smlouvy. Nakupujete-li u nás
  jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném
  konvenčním marketingu.
 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou
  uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností JR HOCKEY.
 • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy
  chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností PHT, a to
  pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek JR HOCKEY a pro účely internetové
  reklamy společnosti PRO HS. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to
nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, smlouvy o členství v akademii, na základě oprávněného
zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy, pro výkon
interních procesů a postupů JR HOCKEY
b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem
zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
c) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací,
včetně odstoupení od smlouvy
d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat
f) třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování
daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich
zákonných povinností
g) veřejným orgánům (např. policie)
h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování
správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných
společností a osob.

2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace

a) V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme virtuální zákaznické konto.
b) Máte právo ukončit smlouvu v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.

3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.  Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL
(secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí
technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu
neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po
  dobu objednávky
 • po dobu, po kterou je JR HOCKEY jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných
  právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností PRO HS jsou v souladu se
  zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o
  dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání
 • Recenze 6 let
 • Pomáháme potřebným 10 let
 • Komunikace 2 roky
 • Soutěže 1 rok

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o
zpracovávání svých osobních údajů.
b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou
Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o
vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat,
provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové
adrese jares@jrhockey.cz Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte
souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo
anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které JR HOCKEY potřebuje ke splnění
zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných
zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro
stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem
stanovených důvodů.

5.   Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a
uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači,
chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o
souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem
  pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které
  nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny
reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi
zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv.
„session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv.
„persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně
neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné
cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej
  uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých
  prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze
pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na
následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android
 • Iphone a Ipad

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na
stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují
informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími
společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše
společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace,
materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových
stránek.

Skip Pay: Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

6.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte
kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: jares@jrhockey.cz
Kontakt: PRO HS, s.r.o
Křivá 1711
46311 Liberec

7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.11.2018.